خدمات تدوین

اجاره تجهیزات و باکس تدوین بدون اپراتور یا همراه با اپراتور

کلیه فیلمسازان جهت تدوین فیلم های کوتاه و بلند سینمایی و پروژه های فیلمسازی خود میتوانند با موسسه تماس گرفته و موسسه تصویر ستاره هنر آمادگی همکاری و ارائه خدمات به مدیران تولید و فیلمسازان دارد.