مدیریت

((موسسه تصوير ستاره هنر در تاریخ۲۳/۴/۱۳۹۲ تحت شماره۳۲۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۷۷۰۷ ثبت گرديد .
۱ـ موضوع موسسه:
تولید فیلم های کوتاه مدت۳۵و۱۶ میلیمتری و فیلم های ویدئویی درزمینه های مستند، آموزشی، داستانی و سریالهای تلویزیونی (به استثناء فیلم های بلند سینمایی) با توجه به ضوابط و مقررات سیاستهای اجرایی و دفتر مجامع و تشکل های سینمایی، معاونت امور فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصري سازمان سينمايي كشور
مديران : مديريت اين موسسه با آقايان محمد شهبازي و محمد رضا يكاني مي باشد))