هدف موسسه و چشم انداز

(( موسسه هنري تصوير ستاره هنر بر آن است كه به عنوان يك موسسه هنري در زمينه توليد فيلم با پايبندي به أصول و اخلاق حرفه اي و همچنين با بكارگيري دانش و فناوري روز با خلق آثار ارزشي و انديشه محور نقش مهم و تاثير گذاري را با رعايت و احترام به قوانين جمهوري إسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد إسلامي در جامعه فرهنگي و سينمايي كشور إيفا نمايد ))